Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Theo đó, công văn đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn vay đến với người dân. UBND các huyện, thị xã quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn sang NHCSXH để tạo điều kiện cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại địa phương được vay vốn.

Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát cơ sở về việc bình xét hộ vay đúng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra vốn vay; kiểm soát hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại các địa bàn…

Nguyễn Lương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *